ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย

   
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง (ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1844/2558) เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน
                            2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
 

ภาพ : ครูสุวลี กุลฑล