การปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์อาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  ภาพ : ครูเปรมฤดี ดำยศ ครูกาญจนา ชูแสง
5 พฤศจิกายน 2561  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์อาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ปี 1 และ ปี 2  ณ ห้องประชุมของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นี้ นักศึกษาทั้ง 2 ระดับชั้นจะต้องเข้าไปฝึกประสบการณ์อาชีพในศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงตลอดภาคเรียน  ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นายพีรพล รัตนะ  นักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ นายสมพร ดำยศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นางเปรมฤดี ดำยศ นายเมฆา ชาติกุล และอาจารย์ประจำหลักสูตร นางกาญจนา ชูแสง