ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,648 คน  ในวัน
อังคารที่
13 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  โดยมีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562  โดยในส่วนของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคือ นายยงยุทธ ส่งเสริม ในโอกาสนี้
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงนายธีรชัย อินนวล ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
:
นายรักเกียรติ แก้วจำนง (นายกสภาสถาบันฯ), นายวิศวะ คงแก้ว(ผู้อำนวยการสถาบันฯ)
, นายสมพร ดำยศ (รองผู้อำนวยการสถาบันฯ), นางนิภา แววศักดิ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ)
และนางเปรมฤดี ดำยศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน  google photos โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
 
   
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์