ถ่ายภาพ : ศูนย์ข้อมุลสารสนเทศ และภาพช่วงพิธีเปิดจากครูมลฑา กุลฑล และครูกรรณิกา แสงแก้ว

13 กรกฎาคม 2562  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ทดสอบสมรรถภาพนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 42  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายสมพร ดำยศ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัว
นักเรียนนักศึกษา  โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และเส้นชัยอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

สำหรับในปีนี้ ผลการวิ่งมีดังนี้   ประเภทนักศึกษาชาย 
ชนะเลิศ  นายณัฐภัทร ยอดราช (ปวช. 2/1) สถิติ 1.00 ชม. 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายสหัสวรรษ ไขสกุล (ปวส.1/1) สถิติ 1.03 ชม. 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายนิติชัย มีชู (ปวส. 1/2) สถิติ 1.03 ชม. 
ชมเชย อันดับที่ 4 นายทยากร มณีโชติ (ปวส. 2/2) สถิติ 1.07 ชม. 
ชมเชย อันดับที่ 5 นายกองกณิศ นภากุล (ปวช. 2/1) สถิติ 1.08 ชม.

ประเภทนักศึกษาหญิง 
ชนะเลิศ  นางสาวปรารถนา บุญทองเสน (ปวช. 3/1) สถิติ 1.27 ชม. 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวธัญลักษณ์ มุสิกะพันธ์  (ปวส.1/2) สถิติ 1.30 ชม. 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวอรอุมา แซ่ฮ่อ (ปวช. 2/1) สถิติ 1.40 ชม. 
ชมเชย อันดับที่ 4 นางสาวจิราวรรณ ทองพล (ปวช. 2/1) สถิติ 1.59 ชม. 
ชมเชย อันดับที่ 5 นางสาวนิภาพร ฉิมผุด (ปวส. 1/2)  สถิติ 2.00 ชม. 

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

 

 
   

   

 

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่