ภาพ :  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

17 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 และปี 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นายพีรพล รัตนะ เป็นประธาน บรรยายพิเศษ และแนะนำนักวิชาการของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ที่จะทำหน้าที่เป็นครูฝึก ได้แก่ นายเอกราช แก้วนางโอ, นายโอรักษ์
ทองเด็จ , นายสิทธ์ ใจสงฆ์, นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม และนายอมรศักดิ์ แววศักดิ์ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย หลังเสร็จกิจกรรมในช่วงแรก นายสมพร ดำยศ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มอบของที่ระลึก และในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็น
การกล่าวต้อนรับและมอบดอกไม้ให้แก่นักศึกษาใหม่โดยรุ่นพี่และอาจารย์ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ (นางเปรมฤดี ดำยศ และนางเบญจวรรณ ชูสิริ)

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์