กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562
 

  ถ่ายภาพ : ครูปริญญา ปิ่นสุวรรณ
28 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562"  กิจกรรมประกอบด้วยการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ ร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญ
"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"