พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
 
  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

9 กันยายน 2562 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ  ผลการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562   ดำเนินการโดย  มกอช.  ร่วมกับกรมการข้าว  
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมี
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี  พิธีจัดขึ้นที่
โรงแรมไมด้า เดอ ซี  หัวหิน   ผลการประกวดแยกเป็น  4 ขอบข่าย ได้แก่ 1.ขอบข่ายพืช  2. ขอบข่ายข้าว 3.ขอบข่ายปศุสัตว์ และ 4.ขอบข่าย ประมง  ในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง ได้รับรางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากโครงการ
ปลูกข้าวโพดหวานและผักสลัดปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP โดย 1) นายศุภกร ทองเสน 2) นางสาวณิชกานต์ บุญมาก 
3) นางสาวเปรมกมล เกษเหมือน  4) นายณัฐพล มหามิตร และ 5) นายพัชรพงษ์ คงเกื้อ  ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท 

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
 
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์