ธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษา
ที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 

         
ที่ 1 ชื่อ - สกุล ลักษณะธุรกิจ ที่อยู่ สถานที่ดำเนินธุรกิจ

1.

นางสาวนงลักษณ์ เต็มดวง

(บ่มเพาะปีการศึกษา 2559 จบการศึกษา
ปีการศึกษา 2560)
เริ่มจากขายเครปข้าวสังข์หยด
และปัจจุบันได้ต่อยอดเป็นเครป
หน้าอื่น ๆ
62/3 หมู่ 2 ต.จองถนน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
วันจันทร์ - ศุกร์ ขายหน้าโรงเรียนเขาชัยสน
เสาร์-อาทิตย์ ขายที่ตลาดนัด
ใกล้บ้าน

ภาพกิจกรรม