โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช


 


กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเก็บรวมพันธุกรรมพืช
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช