เกียรติประวัติวิทยาลัย

 

รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2534 รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547

 

2527

ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  ของกลุ่มวิทยาลัยเกษตรกรรมภาคใต้
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2534 ได้รับการคัดเลือกเป็น  สถานศึกษาดีเด่น ประเภทษตรกรรมกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
2534 ได้รับรางวัลพระราชทาน  สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา เขตการศึกษา 3  กระทรวงศึกษาธิการ
13  มิถุนายน 2548 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา  2547
2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาคใต้ "สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เน้นสมรรถนะอาชีพ
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  ปีการศึกษา 2553
2553 ได้รับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2553”
2554 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม ด้วยระดับคะแนน 90.41 จากสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแกนนำการประเมิน "๑ ช่วย ๙" รุ่นที่ 3
2554

ผลการประเมินการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระดับภาค  ปี 2554  ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทการดำเนินงานภายในวิทยาลัย ประเภทนักศึกษาปัจจุบันในระบบนำไปใช้ได้ผล และประเภทโรงเรียนที่ได้รับการขยายผลจาก  วิทยาลัยใช้ได้ผลดีเยี่ยม (โรงเรียนบ้านควนยวน)

2554

ผลการประเมินการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระดับชาติ  ปี 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภท
โรงเรียนที่ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยใช้ได้ผลดีเยี่ยม (โรงเรียนบ้านควนยวน)

2555

ผลการประเมินการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระดับภาค  ปี 2555  ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทวิทยาลัยฯที่ขยายผลสู่ชุมชนดีเด่น ประเภทนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ นำไปใช้และขยายผลดีเด่น ประเภทชุมชนที่ได้รับความรู้และใช้ได้ผลดีเยี่ยม (ชุมชนบ้านควนกุฎ) ประเภทโรงเรียนที่ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเยี่ยม (โรงเรียนบ้านควนยวน) และประเภทการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องพ่นอเนกประสงค์
(โรงเรียนบ้านควนยวน วษท. พัทลุง)

2555

25 - 26 ธันวาคม 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  การนำเสนอองค์ความรู้ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 และ 21 – 22 มกราคม 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)   การนำเสนอองค์ความรู้ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด

2556

ผลการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  มีดังนี้
- นักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก อกท. ดีเด่น ระดับชาติ (นายจักรกฤษณ์ สุกสัย)
- รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ “เครื่องทำก้อนเชื้อเห็ดพัทลุง 2”
- ศิษย์เก่าได้รับรางวัลระดับชาติ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
   นางชินณัฏฐา พูลเกิด

2556 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับภาค ครั้งที่ 23 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากเรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและน้ำหมักชีวภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ม่วงเทพรัตน์ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
ระดับประเทศ ครั้งที่ 23  จากเรื่องดังกล่าว
2556

นายจักรกฤษณ์ สุกสัย ได้รับคัดเลือกเป็น
- นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
- ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม  ประจำปีการศึกษา 2556 โดยธนาคารออมสินร่วมกับ
   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2556 ผลการประเมินการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระดับภาค  ปี 2556  ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ในประเภทที่  3  นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ นำไปใช้และขยายผลดีเด่น (นายเอกพงค์ ขุนทอง)
2557 วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ภาคใต้ อยู่ในระดับ ดี
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
(คลิกดูเกียรติบัตร)
2558 รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) และได้ 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2557 
 


 

ดูภาพใหญ่    ดูโล่รางวัล

2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ภาคใต้
อยู่ในระดับดีมาก โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 (คลิกดูรูปเกียรติบัตร)
2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ "ดี" โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 (คลิกดูรูปเกียรติบัตร)
2558 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับภาค ปี พ.ศ. 2558 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากเรื่อง เรื่อง ผลของปริมาณเจลาติน กรดซิตริก และอัตราส่วนซูโครสต่อกลูโคสไซรับที่มีต่อคุณลักษณะของกัมมี่เยลลี่แก้วมังกร และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จากเรื่อง ผลของสภาวะในการผลิตและเก็บรักษาต่อการงอกของเมล็ดเทียมกระจูด
2558 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2558 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากเรื่อง เรื่อง ผลของปริมาณเจลาติน กรดซิตริก และอัตราส่วนซูโครสต่อกลูโคสไซรับที่มีต่อคุณลักษณะของกัมมี่เยลลี่แก้วมังกร และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จากเรื่อง ผลของสภาวะในการผลิตและเก็บรักษาต่อการงอกของเมล็ดเทียมกระจูด
2558 ผลการประเมินการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระดับภาค  ปี 2558  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภทที่  3  นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ นำไปใช้และขยายผลดีเด่น (นายเอกพงค์ ขุนทอง)
2558 ผลการประเมินการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระดับประเทศ  ปี 2558  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภทที่  3  นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ นำไปใช้และขยายผลดีเด่น (นายเอกพงค์ ขุนทอง)
2558 ได้รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาประเภททุ่มน้ำหนักหญิง “อาชีวเกมส์  ระดับชาติ ครั้งที่ 10" ประจำปีการศึกษา 2558 "เมืองแคนเกมส์"   (30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 ณ จังหวัดขอนแก่น) (นางสาววโรชา สังข์โอภาส)
2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (นายพิเชฐ ด้วงชู) การประกวดฟาร์มมาตรฐานภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน”  ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556)  ชนิดพืชอายุสั้น  จาก “โครงการปลูกพริกในกระสอบปลอดภัยจากสารพิษ”   ได้รับโล่รางวัล เสื้อสามารถ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และได้รับรางวัลชมเชย (นายเอกพงศ์ ขุนทอง)  จากประเภทเดียวกัน ได้รับมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3 พันบาท   จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  (พิธีมอบรางวัล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน พ.ศ. 2558)
2559 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แสดงว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้นำนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน  และมีผลสำเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปี 2558 ระดับดีมาก (100 คะแนนเต็ม) (ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559)  ดูภาพโล่
2559 เหรียญทอง ชนะที่ 1 ทุ่มน้ำหนัก สถิติ 11.34 เมตร การแข่งขันกีฬาประเภท ทุ่มน้ำหนักหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 "สงขลาเกมส์" 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559
ณ จังหวัดสงขลา (นางสาววโรชา สังข์โอภาส)
2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดฟาร์มมาตรฐานภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” 
ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556)  ชนิดพืชอายุสั้น  จาก “โครงการปลูกแตงกวาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP”   ได้รับโล่รางวัล เสื้อสามารถ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท (30 สิงหาคม
พ.ศ. 2559)  ดำเนินการโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) และ กรมส่งเสริมการเกษตร (1. นายวรวิช ทองทะไว 2. นายทยากร มณีโชติ 3. นายสิรภพ อินริสพงศ์) 
2559 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2559 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เรื่อง ผลของปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสังข์หยดพัทลุง  (23 - 25 สิงหาคม 2559) รับโล่พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท
(นักศึกษาที่ทำโครงงาน 1) นางสาวกัญญารัตน์  แก้วรุ่งเรือง  2) นางสาวเกวลิน  เอียดประพันธ์
3) นายภัทรภณ  จันทร์จบ ครูที่ปรึกษา 1) นายสมพร ดำยศ   2) นางเปรมฤดี  ดำยศ 3) นายเมฆา ชาติกุล)
2559 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "ดำเนินงานได้ครบถ้วนตามภารกิจของโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559  (คลิกดูภาพเกียรติบัตร)
2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การประกวดฟาร์มมาตรฐานภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน”  ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว จาก “โครงการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐาน  GAP”   ได้รับโล่รางวัล  พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท  (1. นายชัยณรงค๋ เรืองเพชร  2. นางสาวนิภาพร ฉิมผุด   3. นางสาวธัญลักษณ์ มุสิกะพันธ์) ได้รับรางวัลชมเชย ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ชนิดพืชอายุสั้น จำนวน 2 รางวัล ได้รับรางวัล โครงการละ  3,000 บาท คือ “โครงการปลูกข้าวโพดหวานคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP”  (1. นายณัฐพล หนูสวัสดิ์ 2. นายกิตติภณ อินทจัน) “โครงการปลูกพริกในกระถางคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP”  (1. นายสหัสวรรษ ไขสกุล 2. นายนายภรัณยู คงช่วย)  ได้รับรางวัลคนมุ่งมั่น ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ชนิดพืชอายุสั้น “โครงการปลูกมะเขือเทศในกระถางพลาสติกคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP”  (นางสาวจตุพร เต้งเฉี้ยง)  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดำเนินการโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว
2560 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รื่อง ผลของสูตรอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นม่วงเทพรัตน์ที่งอกจากเมล็ดเทียม  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับประเทศ (17 - 18 สิงหาคม 2560)  รับโล่พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท
(นักศึกษาที่ทำโครงงาน 1) นางสาวกรุณา  รัมมะนะกัจจะ  2) นางสาวศศิวิมล  ม่วงมี  3) นายอนุชิต  ฤทธิเดช
ครูที่ปรึกษา 1) นางเปรมฤดี  ดำยศ 2) นายสมพร ดำยศ   3) นายเมฆา ชาติกุล)
2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังบรรยายสัมมนาผลงานทางวิชาการเรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมม่วงเทพรัตน์ด้วยเทคโนโลยีเมล็ด  เทียม โดยนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ประกอบด้วย 1) นางสาวกรุณา  รัมมะนะกัจจะ  2) นายอนุชิต  ฤทธิเดช และ 3) นางสาวศศิวิมล  ม่วงมี ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เฉลิมบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
2561 โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการชักนำยอด ราก และแคลลัส สับปะรดเพชรบุรี ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ อศจ.   ปี 2561
(4 กรกฎาคม 2561) ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน นักศึกษาที่ทำโครงงาน  1) นายอนุชิต  ฤทธิเดช  
2) นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ 3) นางสาวศศิวิมล  ม่วงมี  ครูที่ปรึกษา 1) นางเปรมฤดี  ดำยศ  2) นายเมฆา ชาติกุล
3) นางเบญจวรรณ ชูสิริ
2561 โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการชักนำยอด ราก และแคลลัส สับปะรดเพชรบุรี ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค  ปี 2561
(23 - 25 กรกฎาคม 2561) ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นักศึกษาที่ทำโครงงาน  1) นายอนุชิต  ฤทธิเดช  
2) นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ 3) นางสาวศศิวิมล  ม่วงมี  ครูที่ปรึกษา 1) นางเปรมฤดี  ดำยศ  2) นายเมฆา ชาติกุล
3) นางเบญจวรรณ ชูสิริ
2561 โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการชักนำยอด ราก และแคลลัส สับปะรดเพชรบุรี ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ  ปี 2561
(16 - 18 สิงหาคม 2561) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี   นักศึกษาที่ทำโครงงาน  1) นายอนุชิต  ฤทธิเดช  2) นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ 3) นางสาวศศิวิมล  ม่วงมี  ครูที่ปรึกษา 1) นางเปรมฤดี  ดำยศ  2) นายเมฆา ชาติกุล 3) นางเบญจวรรณ ชูสิริ
2561

ได้รับรางวัลจากการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 ซึ่งดำเนินการโดย  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ร่วมกับ
กรมการข้าว  กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีรางวัลที่ได้รับดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากโครงการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยด้วยกระบวนการ GAP  โดย นายราชศักดิ์
ราชสงฆ์   นายสุวิจักขณ์ แป้นทอง   นายโกมล ศรีอ่อน  ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท  
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จากโครงการปลูกผักบนวัสดุทางเลือกด้วยกระบวนการ GAP โดย  นายคมสัน นุกูลกิจ นายจักรดุลย์ เปลี่ยนขุนทอง  ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท 
3. รางวัลชมเชย จากโครงการเลี้ยงไก่เนื้อครบวงจรด้วยสมุนไพรใส่ใจตามมาตรฐาน  GAP โดย  นายอภิเดช  คงจีน  นายสถาพร  สงไข่  นายธนวัฒน์  ทองทะวัย  ได้รับโล่และเงินรางวัล 3,000 บาท  
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน จ.เพชรบุรี

2562

1. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  โดย นางสาวปรารถนา บุญทองเสน  ในการแข่งขันกีฬาประเภท
กระโดดไกล หญิง  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562
2. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  โดย
นายศรายุทธ ทองวิเชียร และ นายศักดาเดช ขุนชำนาญ ในการแข่งขันกีฬาประเภทเปตอง ชายคู่ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเก
มส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562  

2562 ได้รางวัลชนะเลิศ  แผนธุรกิจผักสลัดตามมาตรฐาน GAP  โดย นายศุภกร ทองเสน นางสาวพัชรา กาแก้ว
นางสาวณิชกานต์ บุญมาก และนางสาวเปรมกมล เกษเหมือน  โครงการประกวดแผนธุรกิจนักธุรกิจรุ่นใหม่
งาน ​มอ.วิชาการ​ประจำปี ​2562​  ​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562
2562  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 ซึ่งดำเนินการโดย  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ร่วมกับกรมการข้าว  กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้รางวัลจาก “โครงการปลูกข้าวโพดหวานและผักสลัดปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ”  โดยนายศุภกร ทองเสน
นางสาวณิชกานต์ บุญมาก   นางสาวเปรมกมล เกษเหมือน   นายณัฐพล มหามิตร และนายพัชรพงษ์ คงเกื้อ
ได้รับโล่รางวัล  พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท  วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562