วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

 

สถานที่ตั้ง

 

         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเป็นสถานศึกษาสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านควนกุฎ  เลขที่   221   หมู่ที่  15 ตำบลควนมะพร้าว   อำเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง   
ห่างจากตัวเมืองจังหวัดพัทลุง  ประมาณ   11   กิโลเมตร

ตำแหน่งพิกัด (ตำแหน่งพระพิรุณ)
พิกัด X  = E 624585  พิกัด Y = N 836760  พิกัด ZONE 47
Longitude 100
องศา    7 ลิปดา  35.158  ฟิลิปดา
Latitude       7 องศา  34  ลิปดา 16.4244 ฟิลิปดา
 

School ID      1393016301

(School ID  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รหัสมาตรฐานกลางสถานศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 ประกาศ ณ วันที่ ... กรกฏาคม 2555 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช  www.mis.moe.go.th)

ทะเบียนบ้านของวิทยาลัย (.pdf file)

ดาวน์โหลดแผนที่ราชพัสดุ (.pdf file) หรือ ดาวน์โหลดแผนที่ราชพัสดุ ในรูปแบบ .jpg

                          

อาณาเขต

 

ทิศเหนือ

จดที่นา และที่ดินของราษฎร

ทิศใต้

จดศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  (ถนนสายควนกุฎ - ริมทะเล)

ทิศตะวันออก

จดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

ทิศตะวันตก

จดขนส่งจังหวัดพัทลุงและโรงเรียนบ้านควนกุฎ

 

 

สภาพพื้นที่

 

                      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีพื้นที่ทั้งหมด   1,967   ไร่    2  งาน   7   ตารางวา     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา พื้นที่บางส่วนได้รับ   การปรับปรุงเพื่อทำการปลูกพืชไร่   พืชสวนและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   (เดิมพื้นที่ทั้งหมดของวิทยาลัย คือ  2,011 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา  ในปี 2552 กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 16  ใช้พื้นที่ (ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พท. 239 (บางส่วน))  เนื้อที่ 44-1-16 ไร่ ทำการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง (โครงการคลองลำเบ็ด))
 

                       

ประวัติความเป็นมาและผลงานของวิทยาลัยพอสังเขป

 

ไปหน้าประวัติและผลงาน โปรดคลิก

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ปี พ.ศ.

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

2516 – 2521

2521 – 2523

2523 – 2526

2526 – 2528

2528 – 2539

2539 – 2540

2540 – 2543

2543 – 2550

2550 - 2554

  2554 - 2561

2562 - 2563

2563-ปัจจุบัน

นายธำรง   บุณยประสาท

นายบุญวัฒน์   ไชยบุญ

นายชูรัฐ   มณีรัตน์

นายรักเกียรติ   แก้วจำนง

นายธำรง   บุณยประสาท

นายวิโรจน์   จุลถาวร

นายชม   สงทิพย์

นายปรีชา   เมียนเพชร

นายศุภชัย  สมทอง

นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

นายธีรชัย อินนวล

นายเสาร์ห้า  ภู่ลา

อาจารย์ใหญ่

รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

 

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

ดาวน์โหลดไฟล์ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย    

 

สีประจำวิทยาลัย

 
เขียว ขาว เหลือง
 

ปรัชญาของวิทยาลัย

เรียนเด่น    งานดี    มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม

                                      

พุทธสุภาษิต

วิช.ชา อุป.ปตต เสฎ.ฐา

“บรรดาสิ่งที่งอกงาม ขึ้นมาวิชา ความรู้ ประเสริฐสุด”

 

ไปหน้าแรกของเว็บไซต์