วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

                                                

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพอสังเขป

 

   1   เมษายน 

2516  

ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง

 15   สิงหาคม 

2517 

เปิดสอนเป็นปีแรกในระดับ ม.ศ.4 (หลักสูตร 3 ปี) มีนักเรียน 149 คน  ครู-อาจารย์ 9 คน 
มีนายธำรง บุณยประสาท ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

 15  พฤษภาคม

2522

เปิดรับนักเรียน ม.ศ.5 โปรแกรมเกษตร เข้าเรียน ปวช. หลักสูตร 1 ปี เปิดสอนระดับ ปวส.เป็นปีแรก (หลักสูตร 2 ปี) และในปีเดียวกันนี้  กรมอาชีวศึกษา ให้วิทยาลัยดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรรมเคลื่อนที่ให้กับเกษตรกร

   1 ตุลาคม 

2522

ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง สังกัด กองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

16  พฤษภาคม 

2527

วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวท. และ ปวช.พิเศษ ตามโครงการ อศ.กช. พุทธศักราช 2527

                     2527 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  ของกลุ่มวิทยาลัยเกษตรกรรมภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

11 - 13 กุมภาพันธ์ 

2530

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)  ระดับชาติ  ครั้งที่  9

                            2534 ได้รับการคัดเลือกเป็น  สถานศึกษาดีเด่น ประเภทษตรกรรมกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
                            2534 ได้รับรางวัลพระราชทาน  สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา เขตการศึกษา 3  กระทรวงศึกษาธิการ

16  พฤษภาคม

2536

วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตร ปวส. (หลักสูตร 1 ปี)  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

16  พฤษภาคม

2537

ประกาศเป็นวิทยาลัยชุมชนชื่อ วิทยาลัยชุมชนควนกุฎ วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ
และช่างยนต์ หลักสูตร 3 ปี

10 - 12  ตุลาคม 2538 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)  ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่  17

  3    มิถุนายน 

2539

วิทยาลัยฯจัดการศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ในระดับชั้น ปวช.

26    กันยายน

2539

เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

                        2543

สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา   กรมอาชีวศึกษา  ปี 2542

12   พฤษภาคม

2546 เปิดสอน เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ทวิภาคี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

17  พฤษภาคม

2547

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   ประเภทวิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานเทคโนโลยีข้าว

  1   เมษายน 

2548 โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ กับบริษัทสยามโกเด้นท์ฟรุท จำกัด ปลูกมะละกอ

13  มิถุนายน 

2548 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก
ประจำปีการศึกษา  2547

      ตุลาคม 

2548 โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ กับบริษัทพาราเมาส์ออย  จำกัด ปลูกปาล์ม

      พฤษภาคม 

2549 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) พ.ศ.2536  ประเภทวิชาครุศาสตร์เกษตร 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ กลุ่มวิชาไม้ผล

7-10 พฤศจิกายน

2549 เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมอาชีวเกษตรภาคใต้ ปีการศึกษา    
(การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)  ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งที่  28 )
                           2549 ใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2549
                           2549 วิทยาลัยผ่านการประเมิน สมศ.  มีผลการประเมินจำแนกตามระดับคุณภาพ ดี  (4.01)
                           2552 ยกเลิกการใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2549
และใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
                           2552 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงและบริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด (ลงนาม 24 มิถุนายน 2552)

 

2552 กรมธนารักษ์อนุญาตให้ กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 16  ใช้พื้นที่ (ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พท. 239 (บางส่วน))  เนื้อที่ 44-1-16 ไร่ ทำการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง (โครงการคลองลำเบ็ด))
     

ดูผลงานเด่นของวิทยาลัย โปรดคลิก

     
     
   

ไปหน้าแรกของเว็บไซต์