ลูกจ้างประจำ       

 ข้อมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม 2562

ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

วุฒิการศึกษา

1

นายสมาน  คล้ายยา

พนักงานขับรถยนต์

2

ป.4

2

นางอัมภา  ชูภักดี

พนักงานพิมพ์

ส 3

ปวส. (บัญชี)

 

กลับหน้าบุคลากร

กลับหน้าหลักเว็บไซต์

 

 

ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

1 นายเลิศ  คำคง พนักงานพิมพ์ 3

ปวส.
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)