ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 

   

โปรดคลิกตามหัวข้อที่สนใจ

รายการข้อมูลบุคลากร (โปรดคลิกที่รายการ)

 
ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามมเกณฑ์ต่าง ๆ ข้อมูลฝ่ายบริหาร ข้อมูลข้าราชการพลเรือน
     
ข้อมูลครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ ข้อมูลครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ข้อมูลครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ข้อมูลครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ข้อมูลครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร ข้อมูลครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ข้อมูลแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช    
      (ปริญญาตรี)    
ข้อมูลพนักงานราชการ ข้อมูลลูกจ้างประจำ ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
     
     
 
     

ข้อมูลหัวหน้างานตามแผนภูมิบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2552
โปรดคลิกที่นี่

 
 
 
 

ไปหน้าแรกของเว็บไซต์

     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการสารสนเทศ ด้านบุคลากร

 
1. แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร ปีงบประมาณ 2552 - ปัจจุบัน
2. แผนภูมิแสดงจำนวนครูแต่ละแผนกวิชา (ปีงบประมาณ 2558)
3. แผนภุมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรในแต่ละประเภท (ปีงบประมาณ 2558)
4. ตารางแสดงจำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน อัตราส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน ปีการศึกษา 2558
 
1.      

กลับเมนูด้านบน

2.   

กลับเมนูด้านบน

3

กลับเมนูด้านบน

 

 ตารางแสดงจำนวนผู้สอน  จำนวนผู้เรียน  อัตราส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน จำแนกตามสาขาวิชา   ปีการศึกษา 2558

       
แผนกวิชา จำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน อัตราส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน
พืชศาสตร์ 10    
สัตวศาสตร์ 10    
เกษตรศาสตร์ 8    
อุตสาหกรรมเกษตร 4    
ช่างกลเกษตร 6    
บริหารธุรกิจ 9    
สามัญสัมพันธ์ 6    
       
รวม 53 344 1 : 6.49
       

 

กลับเมนูด้านบน


กลับหน้าหลักเว็บไซต์