ลูกจ้างชั่วคราว     

  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1 นางสาวจุฑามาศ  ชูภักดี เจ้าหน้าที่การเงิน (จ้างด้วยเงินงบประมาณ)
2 นางสาววรรณภา  สยามพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 นางสาวสุภาพร บุญช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 นายนพรัตน์  ทองไสย พนักงานขับรถยนต์  (ประจำงานอาคารสถานที่)
5 นายอำไพ ขันทสังข์ พนักงานขับรถยนต์  (ประจำงานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ)
6 นายวิชาญ  พราหมสุวรรณ์ คนงานเกษตร (ประจำโครงการทฤษฎีใหม่ สวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน
7 นายเยื้อง บุญเรืองขาว คนงานเกษตร (ประจำงานบริการงานฟาร์ม งานฟาร์มนาข้าว
และงานอาคารสถานที่)
8 นายสำราญ  เกตุทอง คนงานเกษตร (ประจำฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่กระทง)
9 นายปรีชา สอนทอง คนงานเกษตร (ประจำงานเรือนเพาะชำ)
10 นายประเสริฐ ทองแก้ว คนงานเกษตร (ประจำงานฟาร์มผลิตข้าว)
11 นายพิรพงษ์ ชุมคง คนงานเกษตร (ประจำศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง)
12 นายสัมพันธ์ เกลี้ยงเกื้อ คนงานเกษตร (ประจำงานปาล์มน้ำมัน)
13 นางสุวรรณี  ศิลปสมศักดิ์ นักการภารโรง (ประจำงานอาคารสถานที่)
14 นางอรนุช ทองไสย นักการภารโรง (ประจำงานอาคารสถานที่)
15 นายถนัดกิจ ชูสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (ประจำงานพัสดุ)
16 นายวิษณุ พลายแสง ยาม
17 นายเฉลิมพร ไชยพันธุ์ คนงานเกษตร (ประจำฟาร์มโคเนื้อ)
18 นายเกียรติศักดิ์ ประสพโชค คนงานเกษตร (ประจำฟาร์มหมู)

 

 
   

 
กลับหน้าบุคลากร

 กลับหน้าหลักเว็บไซต์