สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  Institute of Vocational Education in Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

 

 

เอกสารแนะนำวิทยาลัย คลิก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

 

          ทวิภาคีกับเบทาโกรคลิก

  ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอาชีวศึกษา

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ.... ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบบริหารจัดการนักเรียนฯ

ระบบงานสารบรรณ

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานโปรแกรม RMS2007

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)   ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)     ประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 ได้ที่นี่  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผ่นสุดท้าย    

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงาน ปี 2558 ได้ที่นี่ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 นักศึกษา วษท.พัทลุง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดฟาร์มมาตรฐานฯ    

อกท. หน่วยพัทลุง

   เปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มไทรงาม วษท.พัทลุง   

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                              อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

บทความ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์           

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

การจัดการความรู้การอาชีวเกษตรและประมง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ                   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

One College One Product 

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

ความร่วมมือ

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 
ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี    วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

  วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  
   

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

download ปฏิทิน&แบบฟอร์ม

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2558    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


    มุทิตาจิต ผู้เกษียณ และอำลาชีวิตราชการ 2558  
        30 กันยายน 2558

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"  สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชนคนเมืองลุง  


    การประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตร ป.ตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช 
        18 กันยายน 2558

   
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. 
ดำเนินรายการโดย วษท.พัทลุง
 

 

 


    งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ     
        17 กันยายน 2558

   
   


    ประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ งปม.2558 
        17 - 18 กันยายน 2558

   
   


    พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ 
        10 - 11 กันยายน 2558

   
   


    การประชุม อกท. หน่วยพัทลุง 
        8 กันยายน 2558

   
   


    บริการวิชาการ "คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่"    
        21 - 30 สิงหาคม 2558

   
   


    ฝึกอาชีพ 108 อาชีพ    
        19 สิงหาคม 2558

   
   


    การตรวจประเมินฟาร์มของนักศึกษา รอบตัดสิน  
        12 สิงหาคม 2558

   
   


    ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
        11 สิงหาคม 2558

   
   


    ประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด   
        10 - 11 สิงหาคม 2558

   
   


    เดินพาเหรดพิธีเปิดกีฬากรีฑา นักเรียนฯ ปี 2558    
        5 สิงหาคม 2558

   
   


    อบรมเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดโดยศูนย์บ่มเพาะฯ  
        3 - 13 สิงหาคม 2558

   
   


    ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค ปี 2558   
        3 - 5 สิงหาคม 2558

   
   


    กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องเทศกาลเข้าพรรษา 2558 
        30 กรกฏาคม 2558

   
   


    การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน 2558   
        28 - 29 กรกฏาคม2558

   
   


    พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
        28 กรกฏาคม 2558
                                                                                                     

   
   


    กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วัดบ้านสวน
        27 กรกฏาคม 2558

   
   


    ประชุมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
        22 - 23 กรกฎาคม 2558    

   
   


    การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงาน/นวัตกรรมเป็นเลิศ
        21-22 กรกฎาคม 2558

   
   


    ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
        20 กรกฎาคม 2558

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้