น้อมถวายความอาลัย ต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ข้อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

 

       

  ข้อมูลพื้นฐาน

 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
"โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ"  

Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2
จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 75 ชัวโมง 

1) หลักสูตรวิชา เทคโนโลยีผลิตปาล์มน้ำมันสมัยใหม่  จำนวน 20 คน
2) หลักสูตรวิชา การขับแทรกเตอร์และการบำรุงรักษา  จำนวน 20 คน 
ระหว่างวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ....

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม) ไปหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)    

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย    

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

ดูรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560    

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ที่นี่      

อกท. หน่วยพัทลุง

   ดาวน์โหลดรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่          

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                              อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

บทความ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

งานวิจัยการรวบรวมพันธุ์และศึกษา ฯ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์             

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์                  

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 

ความร่วมมือ

   วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี   วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

าวน์โหลด แบบฟอร์ม ปฏิทิน อื่นๆ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2560    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง         
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
 ครูคณิศร์ เกตุมณี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
       
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชน
เทศบาลเมืองลุง
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. 
 


    กิจกรรมค่ายข้าวภาคใต้ ปี 2560 กำลังดำเนินการ
        7 - 14 ตุลาคม 2560 

   
และ ทางวิทยุแห่งประเทศไทย
FM. 98 MHz 
ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 - 15.00 น. 
       
   


    นักเรียน ม. 3 มาศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 
        26 กันยายน 2560     

   
   


    กิจกรรมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน
        26 กันยายน 2560

   
   


    อบรมการเพาะกล้าข้าวถาดและการใช้เครื่องปักดำ
        22 กันยายน 2560

   
   


    แห่หมรับ วันสารทเดือนสิบ 
        20 กันยายน 2560

   
   


    ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย
        10 - 13 กันยายน 2560

   
   


    เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13
        7 - 9 กันยายน 2560

   
   


    การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพฯ
        4 กันยายน 2560

   
   


    พิธีเปิด อกท. ระดับหน่วย ปีการศึกษา 2560 
        31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

   
   


    อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ 
        26 - 27 สิงหาคม 2560

   
   


    อบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
        24 - 25 สิงหาคม 2560

   
   


    แข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560    
       25 สิงหาคม 2560

   
   


    ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล 
 
        12 สิงหาคม 2560

   
   


    ร่วมขบวนพาเหรดพิธีเปิดงานกรีฑาจังหวัดพัทลุง 2560
        5 สิงหาคม 2560

   
   


    นิเทศติดตามและให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานครั้งที่ 2  
        1 สิงหาคม 2560

   
   


    เปิดตลาดมินิเกษตร (อย่างเป็นทางการ)  
        26 กรกฎาคม 2560

   
   


    อบรมการเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด  
        15 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2560

   
   


    โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand  4.0  
        1 - 31 กรกฏาคม 2560

   
   


    เปิดตลาดมินิเกษตรแฟร์ (ซ้อมใหญ่)   
        12 กรกฎาคม 2560 

   
   


    ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต 
        12 กรกฎาคม 2560 

   
   


    กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชา
        8 กรกฏาคม 2560

   
   


    กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 
        5 กรกฏาคม 2560

   
   


    อบรมการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กฯ (Fix it)  
        1 - 2 กรกฎาคม 2560

   
   


    นิเทศติดตามและให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานครั้งที่ 1 
        26 มิถุนายน 2560

   
   


    อบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
        21 มิถุนายน 2560

   
   


    ประชุม "ตลาดมินิเกษตรแฟร์"
        21 มิถุนายน 2560

   
   


    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
        14 มิถุนายน 2560

   
   


    ประชุมสมัยสามัญ สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง ครั้งที่ 1
        8 มิถุนายน 2560

   
   


    พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
        8 มิถุนายน 2560

   
   


    ตลาดนัดมินิเกษตรแฟร์ ชิม อิ่ม มื้อเที่ยง ครั้งที่ 3
        7 มิถุนายน 2560

   
   


    เดิน - วิ่งทดสอบสมรรถภาพ ปีการศึกษา 2560
        3 มิถุนายน 2560

   
   


    เข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ ฯ  
        1 - 2 มิถุนายน 2560

   
   


    เข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
        1 - 2 มิถุนายน 2560

   
   


    กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุกวัน 11.00 - 11.50 น.
        (22 - 26 พฤษภาคม 2560)

   
   


    นิเทศโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ประจำปี 2560 
        16 พฤษภาคม 2560

   
   


    เปิดเรียนวันแรก 16 พฤษภาคม 2560
        16 พฤษภาคม 2560

   
   


    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
        11 พฤษภาคม 2560

   
   


    ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
        9 พฤษภาคม 2560

   
   


    รับมอบกวาง
        2 พฤษภาคม 2560

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้