สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  Institute of Vocational Education in Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแกนนำการประเมิน "๑ ช่วย ๙" รุ่นที่ 3

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา   ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา  2547

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ 

"สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  ปีการศึกษา 2553

ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

"สถานศึกษาพอเพียง 2553"

   
         
  ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอาชีวศึกษา

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลบุคลากร ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบบริหารจัดการนักเรียนฯ

ระบบงานสารบรรณ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานโปรแกรม RMS2007

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

หลักสูตรการเรียน-แผนการเรียน   ข่าว/ความเคลื่อนไหว  

          Vigrom Phongjantarasatian

งบประมาณ   ประกาศรับสมัครเข้าเรียนระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2557 รอบสอง 

เว็บไซต์ของ สอศ 
หน่วยงานในสังกัด สอศ.

อาคารสถานที่

เลื่อนวันสอบคัดเลือก เป็นวันที่ 1 เมษายน 2557   

ครุภัณฑ์

 

ตลาดแรงงาน

   

เศรษฐกิจสังคม

   

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

                                             อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)

บทความ...น่าสนใจ

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)

  การจัดการความรู้การอาชีวเกษตรและประมง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ              

ผลงานของวิทยาลัย   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ                                       

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

    การทำอีเอ็ม.บอล  โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง  ดาวน์โหลด  (PDF file) 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

  ข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง..ข้าวอารมณ์ดี

อกท. หน่วยพัทลุง

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ  

  วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 
งานฟาร์มวิทยาลัย    วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

    วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

 ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit center

ข่าวจากสำนักอำนวยการ

One College One Product 

ความร่วมมือ

ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

  ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

บริการครูและนักศึกษา

 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2557

 download แบบฟอร์มต่าง ๆ

  เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2556    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

 
    พิธีมอบประกาศนียบัตร   
        19 มีนาคม 2557

 

           

 

รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"  สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชนคนเมืองลุง  

   
    ปัจฉิมนิเทศ                      
        10 มีนาคม 2557

 
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. 
ดำเนินรายการโดย วษท.พัทลุง
 

 
    ความร่วมมืออนุเคราะห์จาก อบจ.พัทลุง 
        6 - 7 มีนาคม 2557

 

 
   


    โรงเรียนเรวดีศึกษาดูงาน วษท.พัทลุง    
        20 กุมภาพันธ์ 2557
 

 
   

 

    การประชุมวิชาการระดับชาติ (อกท.)  ครั้งที่ 35
        15 - 19 กุมภาพันธ์ 2557

 
   

 

    แนะแนวการศึกษาต่อ "Open House"      
        11
กุมภาพันธ์ 2557

 
   

 
    กิจกรรมค่ายฝึกทักษะวิชาชีพ                  
         27 - 29 มกราคม 2557

 
   

  
    เปิดโลกการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  
        22 - 24 มกราคม 2557

 
   

   
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารกลางวันฯ ระดับชาติ 

       
20-21 มกราคม 2557 

 
   

 
    วันครู                                                    
        16 มกราคม 2557

 
   


    กิจกรรมวันเด็ก จังหวัดพัทลุง                      
        11 มกราคม 2557
 

 
   

   
   
กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2557                 
        27 ธันวาคม 2556

 
   

   
    กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ                     
       27 ธันวาคม 2556

 
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)

 

จัดทำโดย: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
221 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง  93000
โทรศัพท์ 0-7461-4458-9  โทรสาร 0-7461-4459
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง : www.kasetpt.ac.th
ติดต่อ E-mail : kasetpt@pt.mail.go.th

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้