สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  Institute of Vocational Education in Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแกนนำการประเมิน "๑ ช่วย ๙" รุ่นที่ 3

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา   ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา  2547

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ 

"สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  ปีการศึกษา 2553

ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

"สถานศึกษาพอเพียง 2553"

   
         
  ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอาชีวศึกษา

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลบุคลากร ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบบริหารจัดการนักเรียนฯ

ระบบงานสารบรรณ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานโปรแกรม RMS2007

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

หลักสูตรการเรียน-แผนการเรียน   ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

          Vigrom Phongjantarasatian

งบประมาณ    ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ได้ที่นี่ 

เว็บไซต์ของ สอศ 
หน่วยงานในสังกัด สอศ.

อาคารสถานที่

 นศ. วษท.พัทลุง เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

ครุภัณฑ์

  ผลการคัดเลือกการคัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ PBL ที่ วษท. พัทลุง ได้เหรียญทอง

ตลาดแรงงาน

วษท. พัทลุง จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระบบทวิภาคี กับ 6 หน่วยงาน   

เศรษฐกิจสังคม

  ดาวน์โหลดรายงาน SAR วษท. พัทลุง ได้ที่นี่   

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

                                             อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)

บทความ...น่าสนใจ

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์           

ผลงานของวิทยาลัย   การจัดการความรู้การอาชีวเกษตรและประมง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ                   

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

อกท. หน่วยพัทลุง

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ  

  วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 
งานฟาร์มวิทยาลัย    วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

    วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

 ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit center

One College One Product 

ความร่วมมือ

  ความร่วมมือกับภายนอก

  ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

บริการครูและนักศึกษา

 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2557

 download แบบฟอร์มต่าง ๆ

  เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2557    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


    ประกวดสุดยอดนวัตกรรม ระดับ อศจ.พัทลุง
        21 พฤศจิกายน 2557

 

           

 

รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"  สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชนคนเมืองลุง  


    ประเมินโครงการชีววิถีฯ ระดับภาค 2557  
       18 พฤศจิกายน 2557

 
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. 
ดำเนินรายการโดย วษท.พัทลุง
 
 


    ส่งตัวนักศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี   
        12 พฤศจิกายน 2557

 
   


    การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะฯ 
       
19 - 20 กันยายน 2557

 
   


    เปิดร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 
        10 ตุลาคม 2557

 
   


    วางพวงมาลาวันสวรรคตรัชกาลที่ 4  
       
1 ตุลาคม 2557

 
   


   นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2556
        30 กันยายน 2557

 
   


    อบรมแผนพัฒนาหลักสูตร ฯ 
        24 กันยายน 2557

 
   


    ศึกษาดูงานและทำความร่วมมือประเทศมาเลเซีย
        19 - 21 กันยายน 2557

 
   


    ผู้อำนวยการรับมอบโล่รางวัลฯ 
        12 กันยายน 2557

 
   


    การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ  
       
12 กันยายน 2557

 
   


    กิจกรรม "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง"    
        11 กันยายน 2557

 
   


    กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในสถานศึกษา
       
10 กันยายน 2557

 
   


    ประชุมวิชาการ อกท.หน่วยพัทลุง  
        19 - 20 สิงหาคม 2557
 

 
   


    การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการก.ศึกษาธิการ
       
18 สิงหาคม 2557

 
   


   อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครูที่ปรึกษา 
        13 สิงหาคม 2557

 
   


    วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 
        12 สิงหาคม 2557

 
   


    เดินวิ่งทดสอบสมรรถภาพนักเรียนนักศึกษา 2557
        9 สิงหาคม 2557

 
   


    องคมนตรีเยี่ยมชมการให้บริการของ Fix It Center
        8 สิงหาคม 2557

 
   


    เดินพาเหรดงานกรีฑาจังหวัดพัทลุง 2557  
        
5 สิงหาคม 2557

 
   

  
   
สร้างความปรองดองฯ โดยใช้มิติทางศาสนา 
       
1 สิงหาคม 2557

 
   


    พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีพฯ
        31 กรกฏาคม 2557

 
   


    พิธีลงนามความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        30 กรกฏาคม 2557

 
   


    ให้ความรู้เรื่องอีเอ็ม ณ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
       
25 กรกฏาคม 2557

 
   


    การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2557 
       
23 - 24 กรกฏาคม 2557

 
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

จัดทำโดย: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
221 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง  93000
โทรศัพท์ 0-7461-0475-6  โทรสาร 0-7461-0476
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง : www.kasetpt.ac.th
ติดต่อ E-mail : kasetpt@pt.mail.go.th

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้