สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  Institute of Vocational Education in Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแกนนำการประเมิน "๑ ช่วย ๙" รุ่นที่ 3

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา   ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา  2547

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ 

"สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  ปีการศึกษา 2553

ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

"สถานศึกษาพอเพียง 2553"

   
         
  ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอาชีวศึกษา

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลบุคลากร ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบบริหารจัดการนักเรียนฯ

ระบบงานสารบรรณ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานโปรแกรม RMS2007

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

หลักสูตรการเรียน-แผนการเรียน   ข่าว/ความเคลื่อนไหว  

          Vigrom Phongjantarasatian

งบประมาณ    ดาวน์โหลดรายงาน SAR วษท. พัทลุง ได้ที่นี่ 

เว็บไซต์ของ สอศ 
หน่วยงานในสังกัด สอศ.

อาคารสถานที่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการข้าวฯ    

ครุภัณฑ์

ผลการประกวดราคาซื้อคุณภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ 2557

ตลาดแรงงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ.พัทลุง     

เศรษฐกิจสังคม

  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ข้าว) ปี 2557         

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

                                             อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)

บทความ...น่าสนใจ

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)

  การจัดการความรู้การอาชีวเกษตรและประมง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ              

ผลงานของวิทยาลัย   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ                                       

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

    การทำอีเอ็ม.บอล  โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง  ดาวน์โหลด  (PDF file) 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

  ข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง..ข้าวอารมณ์ดี

อกท. หน่วยพัทลุง

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ  

  วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 
งานฟาร์มวิทยาลัย    วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

    วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

 ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit center

ข่าวจากสำนักอำนวยการ

One College One Product 

ความร่วมมือ

ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

  ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

บริการครูและนักศึกษา

 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2557

 download แบบฟอร์มต่าง ๆ

  เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2557    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


    พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีพฯ
        31 กรกฏาคม 2557

 

           

 

รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"  สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชนคนเมืองลุง      
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. 
ดำเนินรายการโดย วษท.พัทลุง
 


    ให้ความรู้เรื่องอีเอ็ม ณ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
       
25 กรกฏาคม 2557

 
   


    การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2557 
       
23 - 24 กรกฏาคม 2557

 
   


    การประเมินผล เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบฯ  
       
18 กรกฎาคม 2557

 
   

  
    กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
        11 กรกฏาคม 2557

 
   


    กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
        9 กรกฏาคม 2557

 
   


    แข่งขันกีฬาคัดเลือกตัวแทน อศจ.พัทลุง  
        4 กรกฎาคม 2557

 
   


    กิจกรรม Fix It Center           
       28 - 29 มิ.ย. และ 3 ก.ค. 2557

 
   


    ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.
        26 มิถุนายน 2557

 
   


    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557       
        12 มิถุนายน 2557

 
   


    กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ปีการศึกษา 2557 
        2 - 25 มิถุนายน 2557

 
   


    ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม อกท. 
        2 - 6 มิถุนายน 2557 

 
   


    การอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน   
        29 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2557

 
   


    อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพ อกท. หน่วยพัทลุง
       
29 - 30 พฤษภาคม 2557        

 
   


    ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 
        28 พฤษภาคม 2557

 
   


    ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 
        26 พฤษภาคม 2557

 
   

 
    การฝึกหลักสูตรหน่วยเฝ้าตรวจระยะไกล   
       23 - 25 พฤษภาคม 2557

 
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

จัดทำโดย: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
221 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง  93000
โทรศัพท์ 0-7461-4458-9  โทรสาร 0-7461-4459
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง : www.kasetpt.ac.th
ติดต่อ E-mail : kasetpt@pt.mail.go.th

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้