สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  Institute of Vocational Education in Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแกนนำการประเมิน "๑ ช่วย ๙" รุ่นที่ 3

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา   ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา  2547

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ 

"สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  ปีการศึกษา 2553

ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

"สถานศึกษาพอเพียง 2553"

   
         

  ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอาชีวศึกษา

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ....... ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบบริหารจัดการนักเรียนฯ

ระบบงานสารบรรณ

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานโปรแกรม RMS2007

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)   ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

          Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)    ประกาศวิทยาลัยฯ  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้ 

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย สิ่งประดิษฐ์ได้รางวัลชนะเลิศงานประกวดสุดยอดนวัตกรรม ระดับ อศจ.   

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

 ผลการประกวดโครงการชีววิถีระดับภาค ประจำปี 2557  

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ได้ที่นี่  

อกท. หน่วยพัทลุง

  ดาวน์โหลดรายงาน SAR วษท. พัทลุง ได้ที่นี่   

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                              อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

บทความ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์           

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit center

การจัดการความรู้การอาชีวเกษตรและประมง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ                   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

One College One Product 

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

 

ความร่วมมือ

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 
ความร่วมมือกับภายนอก    วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

  วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  
 

  บริการครูและนักศึกษา

download ปฏิทิน&แบบฟอร์ม

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
 
 
 
 
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2557    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


    พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ร.ร. พัทลุงพิทยาคม
        5 ธันวาคม 2557 

 

           

 

รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"  สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชนคนเมืองลุง  


    พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุม วษท.พัทลุง
        2 ธันวาคม 2557                                         

 
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. 
ดำเนินรายการโดย วษท.พัทลุง
 
 


    ประกวดสุดยอดนวัตกรรม ระดับ อศจ.พัทลุง
        21 พฤศจิกายน 2557

 
   


    ประเมินโครงการชีววิถีฯ ระดับภาค 2557    
         18 พฤศจิกายน 2557

 
   

 

    ส่งตัวนักศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี   
        12 พฤศจิกายน 2557

 
   

   
    เปิดร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 
        10 ตุลาคม 2557

 
   

  

    วางพวงมาลาวันสวรรคตรัชกาลที่ 4  
       
1 ตุลาคม 2557

 
   

 

    นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2556
        30 กันยายน 2557

 
   


    อบรมแผนพัฒนาหลักสูตร ฯ 
        24 กันยายน 2557

 
   


    ศึกษาดูงานและทำความร่วมมือประเทศมาเลเซีย
        19 - 21 กันยายน 2557

 
   


    การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะฯ 
       
19 - 20 กันยายน 2557

 
   

   

    ผู้อำนวยการรับมอบโล่รางวัลฯ 
        12 กันยายน 2557

 
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

จัดทำโดย: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
221 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง  93000
โทรศัพท์ 0-7461-0475-6  โทรสาร 0-7461-0476
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง : www.kasetpt.ac.th
ติดต่อ E-mail : kasetpt@pt.mail.go.th

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้