สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Sout hern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

 

       

  ข้อมูลพื้นฐาน

 

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. รอบสอง
โปรดคลิกดูรายละเอียด

 

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
โปรดคลิกดูรายละเอียด
 


 

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย...
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ..

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม) ไปหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (word)    

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย    ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. ทุกสาขางาน   

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

 ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561  

ประกันคุณภาพการศึกษา 

  ดูรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561       

อกท. หน่วยพัทลุง

   ดาวน์โหลดสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560           

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                                       อ่านข่าวย้อนหลัง                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

บทความ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

งานวิจัยการรวบรวมพันธุ์และศึกษา ฯ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์        

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์     

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพื่อการศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 

ความร่วมมือ

   วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี   วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

าวน์โหลด แบบฟอร์ม ปฏิทิน อื่นๆ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2560    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   


    สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด
        4 เมษายน 2561

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
 
ครูคณิศร์ เกตุมณี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
 


    วันที่ระลึก รัชกาลที่ 3 
        31 มีนาคม 2561

   
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชน
เทศบาลเมืองลุง
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. 
 


    ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี วษท.พัทลุง ปีการศึกษา 2560
        31 มีนาคม 2561

   
และ ทางวิทยุแห่งประเทศไทย
FM. 98 MHz 
ทุกวันจันทร์
เวลา 14.00 - 15.00 น.
 


    กิจกรรมบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  Fix It Center
        19 - 27 มีนาคม 2561

   
   


    ฝึกอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาและช่างชุมชน 
        22 - 23 มีนาคม 2561     

 

   
   


    สแกนเข้มข้น รถสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
     

   
   


    พิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 
        15 มีนาคม 2561

   
   


    ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 
        12 มีนาคม 2561

   
   


    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญฯ ประจำปีการศึกษา 2560
       
7 - 9 มีนาคม 2561

   
   


    ทัศนศึกษาฟาร์มตามมาตรฐานและสถานประกอบการ
        24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561

   
   


    พิธีเปิดโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทยฯ (ท่ามิหรำ)  
        
22 กุมภาพันธ์ 2561

   
   


    พิธีเปิดโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทยฯ  
       
14 กุมภาพันธ์ 2561       

   
   


    แนะแนวการศึกษาต่อจากทุ่งใหญ่
        14 กุมภาพันธ์ 2561

   
   


    มอบรางวัลและเกียรติบัตร
        14 กุมภาพันธ์ 2561

   
   


    กิจกรรมโครงการราชทัณฑ์เยี่ยมสถานศึกษา
       
31 มกราคม 2561

   
   


    อนุบาลเรวดีพัทลุงมาศึกษาดูงาน วษท. พัทลุง
        26 มกราคม 2561

   
   


    กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2561 
        29 ธันวาคม 2560

   
   


    ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
        27 ธันวาคม 2560
 

   
   


    อบรมวินัยจราจร  
        21 ธันวาคม 2560 

   
   


    ลอกผักตบกำจัดวัชพืชทำความสะอาดทะเลน้อย 
        16 ธันวาคม 2560

   
   


    งานประกวดฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
        12 - 14 ธันวาคม 2560

   
   


    พิธีมอบเงินสนับสนุนนักศึกษาทวิภาคี   
        12 ธันวาคม 2560

   
   


    ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
        6 ธันวาคม 2560

   
   


    อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 39 ปีการศึกษา 2560
        27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

   
   


    ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ   
       
3 พฤศจิกายน 2560

   
   


    วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21 ตุลาคม ของทุกปี)  
        31 ตุลาคม 2560

   
   


    วันปิยมหาราช ประจำปี 2560  
        23 ตุลาคม 2560

   
   


    ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะ  
        20 - 30 ตุลาคม 2560

   
   


    กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนา 
        17 ตุลาคม 2560

   
   


    กิจกรรมค่ายข้าวภาคใต้ ปี 2560  
        7 - 14 ตุลาคม 2560 

   
   


    งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต 
        29 กันยายน 2560

   
   


    นักเรียน ม. 3 มาศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 
        26 กันยายน 2560     

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้