งานบริการชุมชน
 
                            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีให้บริการชุมชน ผ่านงานโครงการต่าง ๆ ดังนี้  (รายละเอียดโปรดคลิก)

 

อบรมเกษตรกรรมระยะสั้น ชีววิถีเพื่อการพัฒนาฯ
ส่งเสริมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it