ข้อมูลบุคลากร

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)

 

      อัตรากำลังบุคลากร     

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ 1

-

1

รองผู้อำนวยการ 2

-

2

ครู 13 9

22

ข้าราชการพลเรือน 0

4

4

พนักงานราชการ (ทำหน้าที่สอน) - 1 1

ลูกจ้างประจำ

1 1 2

ลูกจ้างชั่วคราว  
(อาจเปลี่ยนแปลง)

13

5

18

รวม

30 20 50
 
                               

อัตรากำลังข้าราชการครู แยกตาม   ตำแหน่ง    ระดับ    วุฒิการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม   2562)

           

  
ตำแหน่ง

เพศ


รวม

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

1

-

1

   

1

-

-

-

-

-

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

2

-

2

   

2

-

-

-

-

-

ครู  อันดับ คศ.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ครู อันดับ คศ.3

2

6

8

   

-

4

2

2

-

-

ครู อันดับ คศ.2

7

2

9

   

2

2

5

-

 

-

ครู อันดับ คศ.1

-

1

1

   

-

-

-

1

-

-

ครูผู้ช่วย

-

 1 

   

 

 

 1

 

 

 

รวม

13

9

22

-

-

5

6

8

3

--

-

         
อัตรากำลังข้าราชการครู  แยกตาม แผนกวิชา ระดับวุฒิการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม  2562))

  

 
ฝ่าย
/ แผนกวิชา

เพศ

 
รวม

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ฝ่ายบริหาร

3

-

3

   

3

-

-

-

-

-

พืชศาสตร์

3

2

5

-

-

-

1

3

1

-

-

สัตวศาสตร์

3

1

4

-

-

2

1

1

-

-

-

สามัญสัมพันธ์

-

1

1

- -

-

1

-

-

-

-

บริหารธุรกิจ

2

3

5

-

-

-

2

2

1

-

-

ช่างกลเกษตร

1

1

2

-

-

-

-

1

1

-

-

อุตสาหกรรมเกษตร

1

1

2

   

-

1

1

-

-

-

รวม 13 9 22 - - 5 6 8 3 - -

 

อัตรากำลังพนักงานราชการ (ครู)  แยกตาม แผนกวิชา ระดับวุฒิการศึกษา

(ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม  2562)

 
ฝ่าย
/ แผนกวิชา

เพศ

 
รวม

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

สามัญสัมพันธ์

-

1

1

- -

-

-

-

1

-

-

                       
รวม - 1 1 - - - - - - - -

กลับหน้าบุคลากร

กลับหน้าหลักเว็บไซต์