ผู้บริหาร   

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

นายอุดม  อินต๊ะวัย


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

 

 

นายคณิศร์ เกตุมณี

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ทษ.บ. (ประมงน้ำจืด)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 

 

 

นายสุชาติ  ชูท้วม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ทษ.บ.(ประมงน้ำจืด)
ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)


 


นายนิกร จันทร์แนม

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

นางกาญจนา ชูแสง

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วท.บ. (จิตวิทยา)
บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
 

 

 

กลับหน้าบุคลากร

ไปหน้าแรกของเว็บไซต์