แผนกวิชาสัตวศาสตร์    

 

นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายคณิศร์  เกตุมณี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายกฤษณะ บุญโยม พัสดุแผนกวิชา
เลขานุการแผนกวิชา

 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน  2565
 

ลำดับที่

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ ค.ศ.

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

1 นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง ครู

2

วท.บ.

วท.ม.

สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

2 นายคณิศร์  เกตุมณี ครู

2

ทษ.บ.

วท.ม.

ประมงน้ำจืด

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3

น.ส.ศิริวรรณ เจียรศิริ ครูผู้ช่วย   วท.บ. เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์
4 นายกฤษณะ บุญโยม ครู   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโน
โลยีการเกษตร
5 นางสาวธิดารัตน์ วุ่นสุข ครู   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโน
โลยีการเกษตร

กลับหน้าบุคลากร

ไปหน้าแรกของเว็บไซต์