แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    

 

นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายมลฑา กุลฑล พัสดุแผนกวิชา
เลขานุการแผนกวิชา

 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ลำดับที่   ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระดับ ค.ศ. วุฒิการศึกษา วิชาเอก
1 นายมลฑา  กุลฑลครู3

ทษ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
2

นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด  

ครู

 

2

ปทส.

วท.ม.

อุตสาหกรรมประมง

เทคโนโลยีอาหาร

กลับหน้าบุคลากร

ไปหน้าแรกของเว็บไซต์