แผนกวิชาช่างกลเกษตร    

 

นางสาวพิทยา คงอิ้ว

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

   
นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย พัสดุแผนกวิชา/เลขานุการแผนกวิชา

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ลำดับที่   ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระดับ ค.ศ. วุฒิการศึกษา วิชาเอก
1 นางสาวพิทยา คงอิ้ว ครู 1 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
2
นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย

 

 

ครูผู้ช่วย   วท.บ. เกษตรกลวิธาน

กลับหน้าบุคลากร

ไปหน้าแรกของเว็บไซต์