แผนกวิชาพืชศาสตร์    


 

 

นางสาวปิยาพร พ่วงทอง

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวสุปราณีย์ ถึงพร้อม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวชญานันท์ อินต๊ะโม พัสดุแผนกวิชา
เลขานุการแผนกวิชา
 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ลำดับที่   ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระดับ ค.ศ.

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาเอก

1 นางสุณี กาญจนจันทร์ ครู

3

สส.บ.
กศ.ม.
ส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรและการสอน
2 นายพงษ์ศักดิ์ ชายะพันธ์ ครู

2

สส.บ. 

ส่งเสริมการเกษตร
3 น.ส.ชญานันท์ อินต๊ะโม รูผู้ช่วย   ค.บ.

วท.บ.
 

ครุศาสตรบัณฑิต/
การศึกษาปฐมวัย
เกษตรศาสตร์
4 น.ส.สุปราณีย์ ถึงพร้อม   ครู

1

วท.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์
5

น.ส.ปิยาพร พ่วงทอง

ครู

1

วท.บ.

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

6 น.ส.เกวลิน เอียดประพันธ์ ครู   วท.บ. พืชศาสตร์
7 นายศุภฤกษ์ โสภนราพงษ์ ครู   วท.บ. เกษตรศาสตร์

กลับหน้าบุคลากร

ไปหน้าแรกของเว็บไซต์