แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

 

อยู่ระหว่างการปรับปรุงคำสั่งเพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูล

ต่อไปนี้ เป็นข้อมูลเดิม

นางเปรมฤดี  ดำยศ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

   
นายเมฆา ชาติกุล ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นางสมนึก รัตนวิมล พัสดุแผนกวิชา
นางเบญจวรรณ ชูสิริ เลขานุการแผนกวิชา

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

รายชื่อคณาจารย์สอนระดับปริญญาตรี
ตามคำสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ที่ 057/2559

คลิกดูคำสั่งที่นี่

ลำดับที่   ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระดับ ค.ศ. วุฒิการศึกษา วิชาเอก
1 นายสมพร ดำยศ

ครู

3  

วท.บ.

วท.ม.

ปร.ด.

 

พืชศาสตร์

พืชไร่

พืชศาสตร์

2

นายเมฆา ชาติกุล ครู 3            วท.บ.
     
วท.ม.


พืชศาสตร์

พืชศาสตร์

3 นายจรูญ รงค์รัตน์

(เกษียณอายุราชการแล้ว)
ครู 3  

 

วท.บ.

วท.ม.

 

 

พืชศาสตร์

พัฒนาการเกษตร

4 นางเบญจวรรณ ชูสิริ ครู 3  

 

วท.บ.

 

 

พืชสวน
Dip in Hort.

5 นางสมนึก รัตนวิมล ครู 3วท.บ.
 

 

พืชศาสตร์

6 นายพิเชษฐ์ จินตสูต ครู 3  

 

วท.บ.

 

 

โรคพืช

7 นางเปรมฤดี ดำยศ ครู 4  

วท.บ.

วท.ม.

ปร.ด.

 

ชีววิทยา

ชีววิทยา

การจัดการ
รัพยากรทะเลและชายฝั่ง

8 นางอุไรรัศมิ์ ขุนชนะพันธ์
 

(เกษียณอายุราชการแล้ว)

ครู 3  

 

ค.บ.

กศ.ม.

 

 

ภาษาไทย

ภาษาไทย

9 นางอวัสดา คังคะโน ครู 2  

 

ศศ.บ.

บธ.ม.

 

 

ภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจ

10 นางกาญจนา ชูแสง ครู 3วท.บ.

บธ.ม.
จิตวิทยา

บริหารธุรกิจ
11

นางพิมพ์สุคนธ์ ศรีน้อย ครู 3ศ.บ.

ศศ.ม.
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
การจัดการธุรกิจเกษตร
12 นายชนินทร์ พันธุ์นายัง ครู 3 วท.บ. เกษตรศึกษา
13 นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด ครู 2
ปทส.


วท.ม.


อุตสาหกรรมประมง

เทคโนโลยี
อาหาร
14 นายอำนวย เอียดเฉลิม ครู 2
วท.บ.

ศษ.ม.

ประมง

การบริหารการศึกษา
15 นางสุวลี กุลฑล ครู 3

บธ.บ.


การจัดการทั่วไป
16 นางสุรัติวดี ชูเซ่ง ครู 2
บธ.บ.


บธ.ม.

ธุรกิจศึกษา-การบัญชี

บริหารธุรกิจ
17 นางอฎารัตน์ บุญมณี ครู 2

คอ.บ.

ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์

 

กลับหน้าบุคลากร

ไปหน้าแรกของเว็บไซต์