โครงงานวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 
 

     โครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2561

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการชักนำยอด ราก และแคลลัส สับปะรดเพชรบุรี

 

ดาวน์โหลดคลิก  บทคัดย่อ
ครูที่ปรึกษา
1) นางเปรมฤดี ดำยศ      2) นายเมฆา ชาติกุล
3) นางเบญจวรรณ ชูสิริ

นักศึกษาผู้ทำโครงงาน
1)  นายอนุชิต  ฤทธิเดช
2)  นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ 
3)  นางสาวศศิวิมล  ม่วงมี
 

     โครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2560

ผลของผงพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียนต่อคุณลักษณะของ
ลูกชิ้นไก่

ดาวน์โหลดคลิก   บทคัดย่อ
 
ครูที่ปรึกษา :
1) นางเปรมฤดี  ดำยศ   2) นางพรเพ็ญ ขาติกุล
3)
นางกาญจนา ชูแสง

นักศึกษาผู้ทำโครงงาน
1) นางสาวกันตา พรหมดวง
2) างสาวกรกฏ บุญวิศาลพงษ์
3) นายปรัชญา  หมื่นรักษ์ 

ผลของสูตรอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของต้นม่วงเทพรัตน์ที่งอกจากเมล็ดเทียม

 

ดาวน์โหลดคลิก  บทคัดย่อ
ครูที่ปรึกษา
1) นางเปรมฤดี ดำยศ      2) นายสมพร ดำยศ
3) นายเมฆา ชาติกุล

นักศึกษาผู้ทำโครงงาน
1) นางสาวกรุณา  รัมมะนะกัจจะ 
2) นางสาวศศิวิมล  ม่วงมี  
3) นายอนุชิต  ฤทธิเดช
 

     โครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2559

ผลของปริมาณน้ำตาลซูโครสและกรดซิตริกต่อคุณลักษณะของ
น้ำมะเดื่อพร้อมดื่ม

ดาวน์โหลดคลิก   บทคัดย่อ
 
ครูที่ปรึกษา :
1) นางเปรมฤดี  ดำยศ   2) นางพรเพ็ญ ขาติกุล
3)
นางกาญจนา ชูแสง

นักศึกษาผู้ทำโครงงาน
1) นางสาวกันตา พรหมดวง 
2) นางสาวขวัญฤดี  หนูราช 
3) นางสาวรุ่งไพลิน แก้วภักดี

ผลของปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสังข์หยดพัทลุง

ดาวน์โหลดคลิก  บทคัดย่อ
ครูที่ปรึกษา
1) นายสมพร ดำยศ      2) นางเปรมฤดี ดำยศ
3) นายเมฆา ชาติกุล

นักศึกษาผู้ทำโครงงาน
1) นางสาวกัญญารัตน์  แก้วรุ่งเรือง 
2) นางสาวเกวลิน  เอียดประพันธ์
3) นายภัทรภณ  จันทร์จบ
 

     โครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2558

ผลของปริมาณเจลาติน กรดซิตริก และอัตราส่วนซูโครสต่อกลูโคส
ไซรับที่มีต่อคุณลักษณะของกัมมี่เยลลี่แก้วมังกร
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 
ครูที่ปรึกษา :
1) นางเปรมฤดี  ดำยศ   2) นางพรเพ็ญ ขาติกุล
3)
นางกาญจนา ชูแสง

นักศึกษาผู้ทำโครงงาน
1) นางสาวศิริวรรณ มากเล่ง
2) นางสาวมณฑิรา สตานุตะมัง
3) นายธีรภาพ ทิมกลับ
ผลของสภาวะในการผลิตและเก็บรักษาต่อการงอกของเมล็ดเทียมกระจูด
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
ครูที่ปรึกษา
1) นางเปรมฤดี ดำยศ      2) นายสมพร ดำยศ
3) นายเมฆา ชาติกุล
นักศึกษาผู้ทำโครงงาน
1) นางสาวอรอนงค์ เสนเผือก
2) นางสาวนันทิยา บุญมาก

     โครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2557

การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์น้ำยางและผลผลิตของน้ำยางพารา
ที่ปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยวและปลูกแบบสวนป่าผสม 

(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

ครูที่ปรึกษา           
1)  นายคัชชา กาญจนจันทร์   2)  นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง
นักศึกษาที่ทำโครงงาน
1)  นายอัษฎาวุธ ทองใส      
2)  นายเฉลิมพล รักทอง 
3)  นายวินิต ศักดาณรงค์                  
 

     โครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2556

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและน้ำหมักชีวภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อม่วงเทพรัตน์
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
ครูที่ปรึกษา :
1) นางเปรมฤดี  ดำยศ   2) นายสมพร ดำยศ
3) นางเบญจวรรณ ชูสิริ

นักศึกษาผู้ทำโครงงาน
1) นางสาวสายสุดา ชุมทอง
2) นายอรรณพ ช่วยผอม
3) นางสาวมินตา เต็มดวง
การเปรียบเทียบคุณลักษณะของข้าวเกรียบกุ้งรสมัสมั่นในอัตราส่วน
ของเครื่องแกงมัสมั่นต่างกัน
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
ครูที่ปรึกษา
1)  นางพรเพ็ญชาติกุล  2) นายเมฆา ชาติกุล 
3) นางกาญจนา ชูแสง

นักศึกษาผู้ทำโครงงาน
นางสาวจิรัฎติกาญจน์ เพลงพิโรจน์
นางสาวเกวลิน เอียดประพันธ์
นางสาวสุภาวดี รักทอง


 

     โครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2555

ารสกัดเพกตินและผลิตทอฟฟี่จากเปลือกทุเรีย
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
บทคัดย่อ

ครูที่ปรึกษา :
1) นางเปรมฤดี  ดำยศ   2) นายสมพร ดำยศ
3) นางพรเพ็ญ ชาติกุล

นักศึกษาผู้ทำโครงงาน
1) นางสาวสายสุดา ชุมทอง
2) นายอรรณพ ช่วยผอม
3) นายพิมล เนียมรัตน์
    
   

     โครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2553

ศึกษาการผลิตโยเกิร์ตสดจากข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง ครูที่ปรึกษา :
1) นางเปรมฤดี  ดำยศ   2) นางพรเพ็ญ ชาติกุล
3) นายมลฑา  กุลฑล

นักศึกษาผู้ทำโครงงาน
1) นายวิษณุ  จาทอง  2) นายพงศ์สิริ  เมืองวัง
3) นายประทัย  ไชยจรัส 4) นายปฏิญญา  ฉ้วนกลิ่น