ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

 

   

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทางด้านธุรกิจ ให้สามารถนำความรู้ ทักษะอาชีพ ไปสร้างเสริมประสบการณ์ เชิงพาณิชย์ เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบของตนได้ โดยการนำองค์ความรู้และศักยภาพของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ตลอดทั้งเครือข่ายพันธมิตร ดำเนินการอบรมพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ  ตลอดทั้งบ่มเพาะอาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจดังกล่าว ให้มีความพร้อมและมีความมั่นใจในการไปประกอบธุรกิจของตนเองต่อไป

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

  ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ  (Mission)

                                       1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
                                       2. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคเอกชนและชุมชนและสวนราชการ
                                       3. สนับสนุนการประกอบกิจกรรมทางการผลิตเป็นธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเน้นความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย  (Target)

                                        1. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
                                        2. หน่วยงานภาคเอกชน ชุมชนและหน่วยงานราชการ
                                        3. นักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

                               ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ด้วยองค์ความรู้ที่เน้นสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนานวัตกรรมใหม่
 

กลยุทธ

                                       1. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ                                      
                                       2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ (RRR Award) ของนักเรียนนักศึกษา
                                       3. โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
                                       4.
โครงการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการประกอบกิจกรรมตามแผนธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก

 


โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

 

นายอุดม อินต๊ะวัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ประธานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

   

นายนิกร จันทร์แนม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองประธานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นางสาวสุปราณีย์ ถึงพร้อม
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 
 


ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โปรดคลิกที่นี

 

ฐานข้อมูลธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษา

 
 

รายงานผลการดำเนินงาน

 

กลับหน้าหลักของเว็บไซต์