ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
(Phatthalung College of Agriculture and Technology Business  Incubation Center)

   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทางด้านธุรกิจ ให้สามารถนำความรู้ ทักษะอาชีพ ไปสร้างเสริมประสบการณ์ เชิงพาณิชย์ เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบของตนได้ โดยการนำองค์ความรู้และศักยภาพของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ตลอดทั้งเครือข่ายพันธมิตร ดำเนินการอบรมพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ  ตลอดทั้งบ่มเพาะอาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจดังกล่าว ให้มีความพร้อมและมีความมั่นใจในการไปประกอบธุรกิจของตนเองต่อไป

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

  มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่

 

พันธกิจ  (Mission)

                                       1. ฝึกอบรม ความรู้ทางธุรกิจ  และทักษะอาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
                                       2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการประกอบธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา
                                       3. พัฒนา บ่มเพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่

 

ยุทธศาสตร์

                                       1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
                                       2. ฝึกอบรมการประกอบธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
                                       3. การดำเนินงานบ่มเพาะอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
                                       4. แสวงหาความร่วมมือ กับสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น

 


แผนภูมิการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

 
 


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ประธานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   

นายนิกร จันทร์แนม
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองประธานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

 

ดูโครงสร้างการบริหารทั้งหมดปีการศึกษาที่ผ่านมา โปรดคลิก (file pdf)

 

กิจกรรมทั้งหมดโปรดดูจากภาพกิจกรรมของวิทยาลัยทั้งหมดที่หน้าหลักของเว็บไซต์ หรือ ดูบางส่วนจาก

 

กิจกรรมบางส่วนโปรดคลิกที่นี

 
 

กลับหน้าหลักของเว็บไซต์