ปฏิทินการศึกษา แบบฟอร์มของฝ่ายต่าง ๆ แบบฟอร์มตามนโยบาย และอื่นๆ

ดาวน์โหลดได้

ฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 

ฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (ไฟล์ PDF)   
รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
แบบฟอร์มประเมินผลการเรียน แยกตามชั้นและห้อง (เป็นไฟล์ excel)  ภาคเรียนที่ 1 / 2561 
 

ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเรื่อง  PLC
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  Professional Learning Community : PLC
คลิกที่นี่
  

 
ดาวน์โหลด แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย การสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัด สอศ.

คู่มือ ID Plan    

 

 

แบบฟอร์มฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1) แบบฟอร์มสำหรับเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 2563   (file word)    

2) แบบฟอร์มเขียนโครงการแผ่นสุดท้ายที่เป็นตารางใช้ประกอบร่วมกับแบบฟอร์มเขียนโครงการข้อ 1
 (file word)    

3) แบบฟอร์มสำหรับเขียนสรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 (file word)  

4) แบบฟอร์ม สผ. 1  (pdf file)   
 

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

1. แบบสำรวจรายชื่อนักเรียน / นักศึกษา ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน(ขร.)

2. แบบฟอร์มประเมินผลการเรียน แยกตามชั้นและห้อง (เป็นไฟล์ excel) ภาคเรียน 1/2561 

3. แบบฟอร์มรายงานการนิเทศการสอน และบันทึกข้อความสำหรับส่ง (เป็นไฟล์ word 97 มี 4 หน้า)

4. แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน แบบ 1 (เผยแพร่ 2560) (เป็นไฟล์ word) 

5. แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน แบบ 2 (เผยแพร่ 2561) (เป็น PDF ไฟล์)   

6. แบบฟอร์มมอบหมายงานสอน (เป็นไฟล์ word 97 )

7. รายงานการส่งโครงการสอนรายวิชาพร้อมบันทึกข้อความสำหรับส่ง (เป็นไฟล์ word 97 )

8. รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกข้อความสำหรับส่ง (เป็นไฟล์ word 97 )

9. ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว / แก้ ม.ส. / แก้ ม.ผ.

 

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทรัพยากร

 ายงานขอซื้อขอจ้าง (มี 2 หน้า)  (.pdf file)

แบบประมาณการขอซื้อขอจ้างในรูปแบบไฟล์เอ็กเซล (.xls)

แบบประมาณการ การขออนุมัติซื้อ/จ้าง (.doc  file)

ใบสำคัญรับเงิน  (.pdf file)

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ   (.pdf file)

แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางโดยใช้ยานพาหนะรถยนต์ส่วนตัว  (.pdf file)

 

ไปหน้าแรกของเว็บไซต์