ข่าว/ความเคลื่อนไหว (ปีงบประมาณ 2559)

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร ID Plan หรือ คู่มือฯ แบบฟอร์ม PLC  คลิกที่นี่                                   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารฯ
 
ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการเรียน ภาคเรียน 1/2561
 
ดาวน์โหลดสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส.  รอบสอง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ๋อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างฯ
 
ดาวน์โหลดรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่ 
 
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ที่นี่ 
 
ประกาศสอบราคาชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 
คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 
แผนการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ 2560 
 
เปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มไทรงาม วษท.พัทลุง 
 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
มกอช. พร้อมคณะสื่อมวลชนเข้าดูงานและสัมภาษณ์ลงสื่อโทรทัศน์ ฯ
 
download สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 ได้ที่นี่
 
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าสอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี
 
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. และ ปวส. วษท.พัทลุง   
 
ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษาทวิภาคีเบทาโกร รุ่นที่ 4 สาขาปศุสัตว์
 
ประชาสัมพันธ์ สอศ. และผู้สื่อข่าว นสพ. 2 ฉบับ เยี่ยมชมกิจกรรมของวิทยาลัย 
 
รายงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
 
download แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ได้ที่นี่ 
 
วษท. พัทลุง จัดกิจกรรมลงแขกดำนา
 
download รายงานผลการดำเนินโครงการการประชุมนำเสนอผลงานฯ ประจำปี งปม. 2558
 
สอบราคาวัสดุก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2
 
วษท. พัทลุง จัดกิจกรรมค่ายข้าวภาคใต้ ประจำปี 2558  
 
ประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ้ห้องโสตฯ แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
 
สอบราคาวัสดุก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาการเกษตร
 
นักศึกษา วษท.พัทลุง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดฟาร์มมาตรฐานฯ
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 ได้ที่นี่  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผ่นสุดท้าย
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงาน ปี 2558 ได้ที่นี่
 
วษท. พัทลุง ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ภาคใต้ ระดับดีมาก
 
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ปี 2558
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 
ดาวน์โหลดหนังสือสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ได้ที่นี่ 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) รายละเอียดโปรดคลิก
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 
รับสมัครพนักงานราชการ สอนคณิตศาสตร์  คลิกดูรายละเอียด
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วษท.พัทลุง
 
วิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2  คลิกดูรายละเอียด
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ครั้งที่ 2
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบประปา
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
 
ผู้อำนวยการรับมอบระบบประปาบาดาลและร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ 
 
ผู้อำนวยการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ v-cop 
 
วิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะ อกท. 
 
ผลการแข่งขัน อกท. ภาค ของหน่วยพัทลุง
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ
 
ผลการประกวดโครงการชีววิถีระดับชาติ ประจำปี 2557  
 
สิ่งประดิษฐ์ได้รางวัลชนะเลิศงานประกวดสุดยอดนวัตกรรม ระดับ อศจ.  
 
ผลการประกวดโครงการชีววิถีระดับภาค ประจำปี 2557
 
ประกาศวิทยาลัยฯ  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้
 
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ได้ที่นี่
 
ดาวน์โหลดรายงาน SAR วษท. พัทลุง ได้ที่นี่ 
 
ดาวนโหลดแบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ได้ที่นี่
 

ข่าว/ความเคลื่อนไหว (ปีงบประมาณ 2557 และ ปีที่ผ่านมา)

 
ผลการคัดเลือกการคัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ PBL ที่ วษท. พัทลุง ได้เหรียญทอง
 
นศ. วษท.พัทลุง เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
วษท. พัทลุง จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระบบทวิภาคี กับ 6 หน่วยงาน 
 
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค 
 
ผลการประกวดราคาซื้อคุณภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ 2557
 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ข้าว) ปี 2557 
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับ อศจ.พัทลุง   
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการข้าวฯ    
 
นักศึกษา วษท.พัทลุง ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน  
 
ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวษท.พัทลุง ปีงบประมาณ 2557 - 2559
 
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการวิทยาลัย งบประมาณ 2557
 
ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์ ด้วยวิธี e-auction ครั้งที่ 3  
 
ร่างประกาศคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2557
 
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ข้าว ฯ ครั้งที่ 2
 
ประกาศรับสมัครศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557
 
ต้องการกรอกใบสมัครออนไลน์ก่อนโปรดคลิกที่นี่
 
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการวิทยาลัย งบประมาณ 2557 
 
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ข้าว ฯ งปม. 2557      
 
ประกาศวิทยาลัยฯ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า งปม. 2557 ฯ 
 
 ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการข้าว วษท.พัทลุง งปม. 2557
 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการข้าว วษท.พัทลุง งปม. 2557 
 
ผลการร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารกลางวันฯ
 
ผลการประเมินโครงการชีววิถีฯ ระดับภาค ภาคใต้ 
 
ข่าวจากกยศ.  "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ." 
 
วษท. พัทลุง ได้รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.     
 
นักศึกษา วษท.พัทลุง ได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม   
 
 รับสมัครนักเรียนโควต้า ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2557
 
วษท.พัทลุง ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบจ. จังหวัดพัทลุง
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปผลโครงการประจำปี 2556 ได้ที่นี่
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการประจำปี 2557 ได้ที่นี่ 
 
นศ. ได้รับคัดเลือกให้ร่วมการประกวด นศ. ดีเด่นด้านคูณธรรมฯ ระดับ สอศ. 
 
ดาวน์โหลดรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2555 ได้ที่นี่
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ วษท. พัทลุง ได้รับรางวัลระดับภาค ภาคใต้ 
 
บุคลากร วษท. พัทลุง ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
 
รายงานแผนกลยุทธ์สถานศึกษา
 
วษท.พัทลุง เปิดสอนหลักสูตร Mini English Program
 
ผลการประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ระดับภาคใต้  
 
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 ระดับ อศจ. 
 
ผลการเข้าร่วมแข่งขันอาชีวเกมส์ ภาคใต้ ครั้งที่ 11   
 
นักเรียนนักศึกษารับทุน 55 ทุนวันไหว้ครู 2556
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย สอศ.
 
วษท. พัทลุง ร่วมเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันอาชีวเกมส์
 
ผลการประเมินโครงการชีววิถีฯ ระดับชาติ (และภาค)  ปี 2555 
 
รางวัลโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ ปี 2555
 
วษท. ได้รางวัลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม๋ 
 
วษท. ได้รับรางวัลในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     
 
ที่ปรึกษาวณิชย์ อ่วมศรี มาเป็นประธานและบรรยายเรื่องประกันฯ ที่ วษท.พัทลุง
 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ.               
 
รับสมัครนักเรียนโควต้า หลักสูตร ปวช.  
 
รายงานผลศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน Fix it (เอกสารดาวน์โหลด)
 
ผลการแข่งขัน อกท. ภาค ครั้งที่ 34 มีคะแนนรวมอันดับ 4        
 
บุคลากรได้รับรางวัล ครูอังสนา ถาวระ  
 
นักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก อกท.ดีเด่นระดับภาค ภาคใต้        
 
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
 
นักศึกษาได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้     
 
รายงานผลการสอบสัมภาษณ์ เข้าเรียนภาคเรียนที่ 2/2555
 
จัดอบรมแผนธุรกิจและบ่มเพาะวิชาชีพ  
 
เชิญเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาตามโครงการ "๑ ช่วย ๙" 
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ  
 
นักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน ระดับประเทศ
 
นักศึกษา วษท.พัทลุง ได้ทุนปอเต็กตึ้ง
 
แจ้งเรื่องการส่งโครงการประจำปีงบประมาณ 2556
 
วษท.พัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดอบรม PBL : Progject Based Learning
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ วษท.พัทลุง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 
ดาวน์โหลด รายงานการประเมินตนเอง SAR  ปีการศึกษา 2554
 
ติดตามผลการดำเนินงาน 12 ประเด็น จาก สตอ. สอศ. 
 
ประกาศผลการคัดเลือกหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2555
 
วษท. พัทลุง เข้าร่วมโครงการ "๑ ช่วย ๙"